„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde
Turnajová Pravidla pro Křížový Volený Mariáš
„ Čtyřka „
Desetníkový ( 10 chipů )

I. Odstavec

Stupně Her a sazebník
 
STUPEŇ HRY ZÁKLADNÍ ČERVENÉ POZNÁMKA
Základní hra 10 x 20 x
Sedma 20 x 40 x
Hlášená " Sto " 40 x 80 x
Betl 100 x -
Durch 200 x -
Tichá sedma 10 x 20 x
Tichá " Sto  " 20 x 40 x Vy-flekované hry

II.  Odstavec

Stupně Renonce a sazebník

STUPEŇ RENONCE NÁSOBEK ČERVENÉ POZNÁMKA
01. Nepřiznání barvy 20 x 40 x Úhrada všem
02. Nepřebití nižší karty 20 x 40 x Úhrada všem
03. Nesprávné vynesení 10 x 20 x Úhrada všem
04. Předhození karty 10 x 20 x Úhrada všem
05. Řezání a míchání karet (týká se i manipulace s kartami před odložením na stůl,
pokud nedojde k sehrávce)
20 x - Úhrada všem
06. Náznaky, signály, ovlivňování, prozrazení karet spoluhráči 20 x 40 x Úhrada všem
07. Nedodržení postupu při schvalování, flekování a točení 10 x 20 x Hra pokračuje
08. Porušení Odstavce V. č.9, č.12  Obecná pravidla 10 x 20 x Úhrada všem
09. Porušení Odstavce V.  č.14 Obecná pravidla 30 x 60 x Úhrada všem
10. Každé druhé a další chybné rozdání 10 x - Úhrada všem
11. Evidentní zamíchání karet po jejich odložení na stůl po ukončení hry 50 x - Úhrada všem


III. Odstavec

Ustanovení  " O Renoncích "
 1. Renonce se nedohrávají, výše platby se pohybuje v plné výši i u her složených ( hlášená stovka při hře sto,sto a sedma ) včetně posledních platných fleků.
 2. Reklamace renonce je možná jen do složení karet k rozdání.
 3. V dalších sporných případech řeší věc rozhodčí, který je oprávněn označit za renonc i jiná provinění v renoncích shora neuvedená.

IV. Odstavec

Za Renonc se nepovažuje
 1. Prozrazení karet protihráči
 2. Ohlásí-li hráč Betla či Durcha dříve, než položil kartu na stůl (před případným flekováním nutno hráče upozornit)
 3. Neurážející mariášnický humor


V. Odstavec

Obecná Pravidla
 1. O místa u stolu a o funkci zapisovatele se losuje, trvá-li na tom alespoň jeden z hráčů. Losování se provádí předem dohodnutým způsobem. Všichni hráči jsou povinni se na stolový lístek čitelně podepsat.

 2. Karty se nemíchají, mohou se pouze snímat, a to nejméně dvě svrchu či zespodu. Nesmí se odpočítávat,slízávat či odlistovávat a to jak svrchu, tak zespodu.

 3. Karty snímá zadák. Po sehrávce skládá karty rozdávající. Řezání karet při skládání je považováno za renonc.

 4. Rozdává se ve směru hodinových ručiček každému hráči dvakrát po čtyřech kartách.

 5. V průběhu každého hracího kola se může každý hráč dopustit jednoho chybného rozdání aniž by následoval nějaký postih. Při druhém a každém dalším chybném rozdání hradí rozdávající hráč každému hráči u stolu paušál 1 za renonc a rozdá znovu.

 6. Změnit již ohlášenou hru (např. při přeřeknutí) lze jen tehdy, nebyla-li hra dosud dle bodu 8 Odstavce III. komentována.

 7. Při schvalování, flekování a točení je nutno striktně dodržovat sled hodinových ručiček (jeden po druhém) až se kruh točení uzavře. Při nedodržení tohoto ustanovení se jedná o renonc, který se postihuje pouze paušálem za renonc dle bodu 7 Odstavec II., předběhnutý hráč má právo dodatečného vyjádření a hra dále pokračuje.

 8. Hráči jsou povinni se k závazkům vyjádřit zřetelně slovem, nikoli mlčením nebo klepáním na stůl či do karet, pohybem hlavy anebo jiným neurčitým způsobem.

 9. Sedma lze hlásit i jako „ Falešná “, je-li v ruce, musí zůstat jako poslední trumf a nesmí být vynesena dříve než v posledním zdvihu.

 10. Hráč, který dá první, případně třetí a další flek na hru, která je ložená, platí za všechny (kromě částky za aktérem ohlášenou neflekovanou hru – tuto částku za sebe platí spoluhráč nebo spoluhráči), včetně otočení protihráče po svém posledním fleku. V případě zapojení třetího a dalšího hráče do flekování platí všichni hráči, kteří se do flekování zapojili. V případě, že volící hráč hraje sám a hru, která je ložená mu flekují dva protihráči, platí mu tito dva sazbu rovným dílem, včetně podílu třetího hráče. Ustanovení tohoto bodu neplatí, pokud je hráč nucen dát flek na hru z povinnosti na trháka.

 11. Ložená hra při hře a stovce je tehdy, pokud hráč nemusí či nemůže pustit žádnou desítku, nebo pustí-li desítku úmyslně 
  (za loženou se nepovažuje hra, kdy hráč uhraje všechny desítky, včetně posledního zdvihu, díky příznivé sloze či chybné sehrávce protihráčů a pokud existuje proti volícímu hráči teoretická sloha 100 mariášů)

  U her sedma je loženou hrou ta, kdy hráč nepouští šest a více zdvihů (za loženou se nepovažuje hra, kdy hráč uhraje všechny zdvihy, včetně posledního, díky příznivé sloze, chybnému výnosu či sehrávce protihráčů). U hry betl je ložená hra, kdy hráč pouští všechny zdvihy, u hry durch naopak hráč všechny zdvihy uhrává.

 12. Pokud volící hráč (hraje-li sám) po okomentování hry nebo i v jejím průběhu ukáže karty a prohlásí, že hra je již ložená (všechny následující zdvihy jdou za ním) a není tomu tak, je povinen na žádost protistrany dohrát hru z otevřených karet, nejedná se o renonc. Pokud nehraje sám, jedná se o renonc dle bodu 6 Odstavce II.

 13. Volící hráč volí z prvních čtyř karet, z nichž odloží jednu lícem dolu a oznámí výšku karty se kterou bude hrát. Ostatní hráči buď barvu schválí nebo mohou jít na betla nebo durcha. Není povolena volba z " Lidu " (tj. „poslepu“ z druhých čtyř karet).V případě že volící hráč zapomene volit, musí dodatečně volit buď červené sám ( kartu, kterou má sám na ruce ) nebo hrát betla nebo durcha.

 14. Volaná " Čtyřka ", je-li celá v ruce volícího anebo jeho spoluhráče má povinnost hlásit 100. Pouze v případě,že volící hráč zvolil sám sebe 100 hlásit nemusí. Protihráč mající celou čtyřku v ruce 100 proti hlásit nemusí.Toto ustanovení bodu 14 platí, není-li v některém mariáši uvedeno jinak.

 15. Ustanovení bodu 14. neplatí v případě, dá-li ještě před ohlášením hry 100 (100+7) protihráč flek na hru.

 16. Při hře " BETL " se po ukončení prvního zdvihu položí karty lícem na stůl a dále pokračuje otevřená hra, lze přitom hru hráči komentovat. Zdlouhavé zkoumání se vyloučí shodným prohlášením protihráčů " PLATÍM ".Pokud se tak nestane, pokračuje hledání maximálně 2 minuty. Není-li nalezeno řešení, vyhrává hru BETL aktér.

 17. Hra " DURCH " lze ohlásit pouze jako DURCH sám, nikoliv " CHYTRÝ ", nebo " S někým, S kartou ", aktér musí uhrát všechny zdvihy, jinak prohrává.

 18. Na trháka je povinnost flekovat. Toto ustanovení bodu 19 platí, není-li v některém mariáši uvedeno jinak

 19. Na hru a sedmu platí šest fleků, na sto, betla a durcha jsou platné čtyři fleky.

 1. Flekovaná hra se bez “ Re ” nehraje.

 2. Flekovat se může pouze to, co se momentálně komentuje. Ohlášený aktérův závazek schválený všemi protihráči nemůže již být v dalších kolech flekován.

 1. Sedma, sto i sto + sedm proti lze hlásit.