STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ - Karbaníček o.s.


Odstavec I.

Úvod
1.1. Název : KARBANÍČEK O.S.
1.2. Sídlo  :  CHOCERADY  83, PSČ : 257 24 okr. Benešov

Odstavec II.

Cíl sdružení
2.1.Hlavním cílem sdružení je přispívat k rozvoji karetní hry POKER jako dovednost a sport.
Zajišťovat poradenskou činnost a pomoc pro členy v oblasti legislativy, metodiky, ekonomiky
a materiálního zabezpečení při jejich činnosti. Prosazovat zvyšování kvality pokerových turnajů.
Dále propagovat poctivá pravidla uvedené hry.

Odstavec III.

Práva a povinnosti členů

3.1.      Členem sdružení může být :
 • fyzická a právnická osoba starší 18 let,která souhlasí a dodržuje ČLENSKÉ STANOVY
 • fyzická a právnická osoba starší 18 let,která zaplatila členský příspěvek a jeho členství bylo schváleno správní radou občanského sdružení.

3.2.      Členství ve sdružení :
 • řádné (člen je povinen zaplatit členský měsíční poplatek,jeho výši určuje správní rada)
 • čestné( čestné členství schvaluje a odnímá pouze správní rada a nevztahuje se na něj členský příspěvek. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.)
3.3.     Práva členů :
 • zúčastňovat se valné hromady ( fyzická a právnická osoba mají jeden hlas, neurčí-li valná hromada jinak. Čestní členové sdružení nemohou hlasovat. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupces ověřenou plnou mocí. Fyzická osoba nemůže pověřit svého zástupce při hlasování.
 • být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky .
 • seznamovat se s činností a hospodařením sdružení prostřednictvím výroční zprávy, která jim bude zasílána do jednoho měsíce po schválení správní radou elektronickou formou.
 • Má právo ke vstupu na všechny akce,která pořádá,organizuje občanské sdružení a využívat všech výhod s toho vyplývajících a aktivně se jich zúčastnit .Být včas a řádně informován.

3.4.     Povinnosti členů :
 • řádně a včas platit členský příspěvek
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, správní rady a jejich operativních rozhodnutí
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
 • na všechny akce pořádané Občanským sdružením,zaplatit vstupný poplatek ( pro příslušnou akci ) pokud má zájem se akce, aktivně zúčastnit. Dodržovat podmínky a pravidla vydané správní radou pro příslušnou akci.

3.5.      Zánik členství ve sdružení :

 • vystoupením (vystoupením člena sdružení může být,nezaplacením členského příspěvku nebo písemným oznámením o vystoupení ze sdružení,bez nároku na vrácení členského příspěvku)
 • vyloučením (o vyloučení rozhoduje správní rada,pokud soustavně porušuje a neudržuje povinnosti řádného člena)
 • zánikem člena-právnické osoby
 • zánikem sdružení
Odstavec  IV.

Orgány sdružení
 
4.1. Orgány sdružení jsou :

1. Valná hromada
2. Správní rada
3. Kontrolní Hospodářská komise
 
4.2. Valná hromada :

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří členové sdružení. Zasedá
minimálně jednou za rok. Členy sdružení jsou fyzické i právnické osoby, jejichž členství schválí správní rada, podporují cíle sdružení a uhradí příspěvek podle druhu členství. Každý řádný člen sdružení má nárok být seznámen s činností sdružení a jeho hospodařením prostřednictvím výroční zprávy. Valné hromady členů sdružení se může zúčastnit každý člen sdružení.

Valnou hromadu svolává:
 • Správní rada - Správní rada na základě svého uvážení může svolat valnou hromadu členů sdružení a to oznámením na webových stránkách  sdružení a zasláním oznámení o valné hromadě na emailové adresy řádných členů sdružení uvedených při registraci.
 • Členové sdružení - Vyjádří-li zájem o svolání valné hromady.Zájem o svolání valné hromady musí vyjádřit alespoň 50 % členů sdružení  a to písemně( nebo elektronickou poštou ) na adresu správní rady s požadavkem svolání valné hromady.
Program valné hromady stanoví předseda správní rady. Valná hromada má právo odvolat správní radu sdružení a zvolit novou správní radu. Platnost odvolání a zvolení nové správní rady je pouze v případě, že na valné hromadě byla fyzicky přítomna více než polovina všech řádných členů sdružení a z nich se vyslovila pro nadpoloviční většina přítomných.Způsob hlasování na valné hromadě stanoví správní rada sdružení a hlasovací právo má jen řádný člen sdružení, který předloží doklad totožnosti a uvedené údaje na tomto dokladu se shodují s údaji zadanými při registraci do sdružení.Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí alespoň 50% řádných členů.Zápis z
valné hromady provádí osoba určená správní radou.
 
4.3. Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem sdružení. Správní rada má 3 členy, jimiž mohou být pouze fyzické osoby starších 18 let , které mají způsobilost k právním úkonům. Funkční období správní rady je neomezené. Odstoupí-li člen správní rady o své vůli, valná hromada schválí  nového člena správní rady. Členové správní rady, volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Předseda správní rady určí jednoho z členů jako svého zástupce, který bude
oprávněn vykonávat funkci předsedy v době jeho nepřítomnosti. Členové správní rady jsou oprávněni jednat jménem sdružení samostatně.

 1. Dbá na zachování účelu, pro který bylo sdružení založeno
 2. Podporuje činnost a aktivity sdružení
 3. Schvaluje rozpočet, roční účetní uzávěrku a výroční zprávu sdružení
 4. Jmenuje a odvolává předsedu sdružení a stanoví mu mzdu
 5. Stanovuje mzdu jednotlivým členům správní rady a dalším lidem
 6. Schvaluje změny stano

Členy správní rady jsou členové přípravného výboru ve složení:
 • Jan Pril, Všebořice 14  (předseda správní rady - zakladatel, )
 • Petr Kabát, Chocerady 118 ( zástupce předsedy správní rady - zakladatel,)
 • Jiří Haiš Kostelní Střímelice 68 (člen správní rady - zakladatel )
 
Předseda správní rady
Předseda řídí sdružení v době mezi zasedáními správní rady na základě jejich usnesení a v souladu se stanovami sdružení.Je oprávněn jednat jménem sdružení v mezích zmocnění, které mu bude uděleno správní radou. Za svou činnost odpovídá správní radě.
 
Povinnosti předsedy správní rady :
 • plánuje, řídí a koordinuje činnost pracovníků sdružení a dobrovolníků
 • zodpovídá za personální, technické i programové vybavení
 • vede pravidelné porady pracovního týmu
 • vytváří podmínky pro spolupráci se státními i nestátními organizacemi a firmami v ČR a v zahraničí
 • průběžně vyhodnocuje činnost sdružení a informuje správní radu
 • se souhlasem správní rady uzavírá pracovní smlouvy, smlouvy o pracovní činnosti a provedení práce
 • odpovídá za využití majetku a finančních prostředků v souladu se stanovami, zároveň má funkci pokladníka
 • dohlíží na správné vedení účetnictví a archivaci dokladů
 • podílí se na získávání finančních prostředků pro činnost sdružen
Odstavec V.

Činnost sdružení :
 
5.1.zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost týkající se karetní hry poker prostřednictvím  internetových stránek

5.2.pořádá konference, diskusní setkání, semináře, kurzy a přednášky zaměřené na realizování  uvedeného cíle sdružení

5.3.vydává informační materiály, které podporují tyto cíle :
 • pořádá pokerové turnaje, školení a výuku pokeru
 • rozvíjí společenské podvědomí o pokeru jako o sportovním dovednostním odvětví
 • hlavní informační médium občanského sdružení slouží internetové webové stránky
Článek VI.

 Hospodaření :

6.1.Hospodaření sdružení se řídí platnými právními předpisy. Sdružení účtuje v systému účetnictví v souladu se zákonemč. 563/1991 Sb. Podepisování dokladů potřebných pro činnost sdružení stanoví podpisový řád schválený správní radou.Rozpočet sdružení předkládá předseda správní rady a schvaluje správní rada. Stejné podmínky platí pro schvalování účetní uzávěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření.

Zdrojem příjmu sdružení jsou :
 • členské příspěvky
 • sponzorské dary
 • výnosy z vlastní činnosti. ( reklama,přednášková činnost členů, školení a výuka pokeru, výnos ze vstupních poplatků)
 • pokerové a ostatní turnaje.
Kontrolní komise  hospodaření :

 Kontrolní hospodářské komise schvaluje a odvolává  valná hromada občanského sdružení složena s řádných členů.Hospodářská komise musí být složena  ze 3 členů z řad členů občanského sdružení  :
 • předseda hospodářské komise
 • člen hospodářské komise ( zapisovatel )
 • člen hospodářské komise
6.2.Členové správní rady nemohou být zvoleni do hospodářské komise. Hospodářská komise vykonává kontrolu hospodaření  a to minimálně 4 x do roka, pro příslušné roční období. Po každé revizní kontrole,bude proveden zápis ( podepsaný všemi členy kontrolního orgánu)o výsledku hospodaření  za příslušné období,zápis o hospodaření,bude zveřejněn na webových stránkách občanského sdružení. Hospodářská komise ( dále předseda komise ) má právo svolat valnou hromadu občanského sdružení,k projednání nedostatků v hospodaření. Funkční období pro kontrolní komisi je jeden rok.


Článek VII.

Závěrečné ustanovení

7.1.Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů sdružení.

7.2.Případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.

7.3.Jménem sdružení jedná její předseda, členové správní rady nebo osoby na základě zmocnění.

Místo pro Vaší reklamu

Pokud máte zájem o umístění
bannerové reklamy na naše
stránky napište do kontaktu !


Místo pro Vaší reklamu

Pokud máte zájem o umístění
bannerové reklamy na naše
stránky napište do kontaktu !


Napsali O Nás